รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545031300019นางสาวชลธิชา บุญเฉย
2545031300399นายอนุวัฒน์ มณีไชย
3545031300324นายภูวดล พานทรัพย์
4545031300308นายพิพัฒน์พงษ์ พัฒนศิริ
5535031300234นายศรายุทธ เปียไธสง