รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545031300191นายไชยวัฒน์ กาญจนอักษร
2545031300084นายสุชิด โยยรัมย์
3557031300030นายดำรงวิทย์ แสงทองดี
4545031300407นายอมรศักดิ์ แก่นเรณู