รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1557031300048นายธงชัย หนันคำ
2567031300542นายณัฐดนัย ประชุม
3567031300583นายอนุชิต อินไข่
4567031300328นายปิยพรรณ รักสิทธิ์
5567031300385นายราชวิทย์ แสงศรี
6567031300518นายอนุวงศ์ นันต๊ะกาศ
7567031300187นายศุภฤกษ์ ทองคำ
8557031300220นายเมษ ตูบไธสง
9557031300071นายวงศ์ศีล ศีลธรวิสุทธิ์