รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1577031300442นายภาณุวิชญ์ พ่วงสวาสดิ์
2567031300336นายพงษ์ศักดิ์ กิ่งป้อม
3567031300575นายวรเดช ตังครโยธิน
4577031300061นายรฐนนท์ ศรชัย