รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149604031333นายสมชาย มาประเสริฐ
249504030070นายชัยรัตน์ ไทยประยูร
349504030120นายนักขัตต์ หนุนวงษ์
449504030039นายเจริญชัย บุญประเดิม
549504030195นายภลากร ปัดคำ
649504030286นายวุฒิกร ภัทรสว่างวงศ์
750604030465นายอภิเดช สวัสดิ์ดรงค์
850604031067นายชินาธิป ปะถะมา
950604031018นายกฤษฎา ปะยัง
1050504030094นายธงไชย ฟักทอง
1150504030136นายธนวัฒน์ อัฐเศรษฐ์
1250604031281นายวุฒินันท์ สุนัยรัตนาภรณ์
1350604031380นายอดุลศักดิ์ อนุสิทธิ์
1450604031232นายภิบาล อินนาดอน
1550504030243นายไพศาล ราชธานี
16516040300050นายปลาบปลื้ม พลภักดิ์
17516040300035นายเชาวลิต รอดสงค์
18516040300282นายกิตติศักดิ์ สุวรรณ์
19516040300316นายสุขนิรันดร์ แสงจันทร์
20516040300365นายภานุพงษ์ พุ่มนิมิตร
21516040300092นายชวลิต แผลงศร
22516040300142นายสุนทร โชครัตน์ประภา
23515040300409นายพรชัย ณ ระนอง
24515040300110นายมงคล เตชรุ่งกวิน
25516040300324นายธีรภัทร์ วัชรสาธิต
2650604030283นายทัชรินทร์ พรมนัส
27516040300118นายวรพรต เล่าวัฒนะยิ่งยง
28516040300290นายสรทัศน์ บุญช่วย
2950504030201นายปริญญา แสงพันธ์
3050504030219นายพรชัย บัวกรด
3150504030128นายธนภณ เปรมสมบัติ
3250504030250นายภูริพงศ์ เกษมพันธุ์
3350604031158นายธีระ เพ็ญพิทักษ์
3450604031182นายประกิจ ตะเพียนทอง
35516040310125นายบรรยงค์ วัจรินทร์
36515040300052นายณัฐพล สระทองปลั่ง
37515040300334นายสราวุฒิ สืบศักดิ์
38516040310018นายณัฐพงษ์ นี้ละไทย
39526040300364นายวาทิตย์ กระจายศรี
4050604031125นายณัชชา อยู่ศุข
4150504030227นายพฤทธิ์ ศรีพฤกษ์
42515040300060นายปรีดี วิริยะพงศ์พานิช
43525040300234นางสาวกมลวรรณ เทพสุวรรณ