รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504030227นายพฤทธิ์ ศรีพฤกษ์
2515040300060นายปรีดี วิริยะพงศ์พานิช
3515040300144นายณัฐพล ปานเมือง
4516040300084นายวิธวัช พิณโท
5526040300034นายดำรงค์ ยุทธ์เวสารัช
6526040300083นายภูมิสิทธิ์ ทีคำแก้ว
7526040300091นายอภิชาติ รักหอม
8526040300141นายสุริยา บำรุงถิ่น
9526040300224นายวิรัช กิจทวีเลิศกุล
10526040300232นายณัฐวัฒน์ อิงพงษ์พันธ์
11526040300265นายภูมิชล ยิ้มชัยภูมิ
12526040300323นายพิภพ เรืองเพชร
1350604031091นายฐิติกร คงกลิ่น
14515040300227นายอดิศร สุวรรณเทพ
1550604030408นายสราวุธ ตาปะสี
1650604031190นายประสิทธิ์ ไตรยวงษ์
1750604031059นายชัชพล ทุเรียนงาม
1850604030143นายทรงวิทย์ มีล่อง
19515040300078นายพศวัต ดีล้ำ
20526040310124นายพิชิต เรืองสุข
21525040300358นายภาณุพงศ์ จำเริญรักษา
22515040300193นายอนันต์ชัย ไทยวิชัย
2350604031331นายสมศักดิ์ แสงศร
24526040300356นายกิตติพงษ์ เสือสิทธิ์
25526040300190นายภาณุพันธ์ พรหมสวัสดิ์
26525040300234นางสาวกมลวรรณ เทพสุวรรณ
27526040310298นายนพดล ทองอินทร์
28525040300077นายธีรพงษ์ ใยทอง
29526040300281นายสุภัทร เสนาพล
30525040300218นายชวัล เลิศกำธรชัย
31526040300380นายทวีศักดิ์ จินดาวงศ์
32525040300275นายธีรพันธุ์ วรรณมณี
33525040300333นางสาววิลาวรรณ มณีนพรัตน์
34525040300283นายสหรัฐ หนองยาง
3550604031141นายทักษิณ แก้วเรืองฤทธิ์
36536040300249นายทรงวุฒิ ชูจันทร์ทอง
37536040300165นายเสกสรร ส่งศิริ
38536040300132นายสถิตย์พงศ์ สุวรรณศรี
39536040300280นายพิเชษฐ ตั้งอิสริยยศ
40536040300066นายถนัดกิจ ชะนะกุล
41526040300067นายพีระ ปั้นพิพัฒน์
42516040310315นายพนากรณ์ กัญญาพงศ์
43525040300028นายเศรณี ชาวบ้านเกาะ
44526040310165นายบุญรอด อัศวคีรีรุ่ง
45526040310264นายบดินทร์ ศุขกสิกร
46516040310117นายจิรานุวัฒน์ ไคลมี
47516040310083นายพงษ์ธร ระงับทุกข์
48516040310422นายธนะชัย นามบุตร
49516040310075นายพงศกร จันทร์ทอง
50516040310331นายสมพงษ์ หมอกมืด
51526040310397นายเอกสิทธิ์ งอกกำไร
52526040300133นายยุทธนา คำดี
53525040300192นายเจษฎา ธนมหาวงศ์
54525040300127นายภราดร เสนโสพิศ
55536040300108นายภานุพงศ์ แก้วกอ
56536040300439นายณัฐพงศ์ สุภัคดำรงกุล
57536040300298นายพินิจ จะรอนรัมย์