รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525040300267นายพิสิฐชัย อ่อนเเย้ม
2516040300340นายกิตติ โหน่งที
350604031315นายศุภโชค พุ่มประเสริฐ
4526040300075นายสถาพร สีมาฤทธิ์
5526040300372นายนัฐพงศ์ ทองคำ
6536040300348นายวิทยา ยิ้มไพโรจน์
750604030317นายไพศาล ผ่องบุรี
8516040310026นายภูริทัต ลักษณะภู่
9516040310091นายวัชระ คุ้มรักษ์
10516040310380นายสิปปนนท์ พลายด้วง
11526040300273นายกิตติคุณ ไชยปัญญา
12526040310215นายนิมิตร เมฆเเย้ม
13536040300116นายวิทวัส เทียนมนัส
14536040300256นายนิวัฒน์ หนูเพชร
15536040300371นายสามารถ แสงทั่ง
16536040300397นายอรรถพล พรมรักษ์
17525040300168นายอัศวิน สีเทา
18525040300226นายจิรวัฒน์ กรดเครือ
19526040300042นายสุพงษ์ชัย นาคสังข์
20516040310430นายณัฐพงษ์ คำภา
21516040310406นายธนากร สาโนนสูง
22515040300284นายชนะณัฐ วงศ์หวังจันทร์
23516040310471นายสุนทร โทโน
24526040300240นายธเนศร์ คณธิคามี
25516040310489นายฤทธิณรงค์ ลูกอินทร์
26516040310257นายสุภิณโญ สูงดี
27526040310421นายนวภูมิ ศรีพันธ์
28526040310439นายเฉลิม โพธิ์โซ๊ะ
29536040310099ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย ชัยศรี
30536040310156นายมานพ อบอุ่น
31536040300207นายจักรพงษ์ หนูฤทธิ์
32536040310339นายธนพงษ์ อุสุพันธ์
33546040300362นายพงศ์สถิตย์ ศรภักดี
34516040310497นายมงคล ศีลเกียรติศักดิ์
35526040300406นายปริวัตร น้อยท่าช้าง
36536040310222นายศุภฤกษ์ ศิริขอนแก่น
37516040310109นายอำพล แซ่กี้
38516040300225นายทศพล ชื่นกำไร
39535040300258นายนัฐพงษ์ มีสมบัติ
40535040300282นายปริวัฒน์ หงษ์คำมี
41536040300223นายชัยยุทธ แสงรัมย์
42535040300274นายประเสริฐ วงค์ต๊ะน้อย
43535040300019นายกนกศักดิ์ หาญชีวกุล
44536040300538นายศรัณยู ไทยตรง
45535040300084นายสันติ ทะไกรเนตร
46535040300076นายวรพล หน่ายคอน
47535040300373นายอุดร จำปาเรือง
48535040300167นายชัชชัย ศรีคำลือ
49535040300035นายเกริกฤทธิ์ ส่งเสริม
50546040300271นายวีระวัฒน์ เศวตสุนทร
51546040300370นายพิชญา เทวยุรัง
52546040300222นางสาวเบญจวรรณ เร่งร้อน
53546040300156นายวิชาญ ธนภิญโญกุล
54546040300313นายสุรศักดิ์ เพ็ญธัญญกร
55546040300347นายอัมริณทร์ ปะสิ่งชอบ
56546040300107นายธนาชัย เรืองสมานไมตรี