รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526040310140นายวุฒิชัย คงวราคม
2536040310123นายบารมี ปานสาคร
3546040300040นายชัยธัช ทองสุวรรณ
4546040300081นายทิวา เอี่ยมทัต
5546040300099นายธนชาติ เพียรการนา
6535040300100นายอภิวัฒน์ พรหมจันทร์
7526040300216นายพชร จรัสรุ่งวรากร
8535040300316นายวรวิทย์ กลิ่นแก้ว
9535040300324นายศรายุธ แดงโกเมน
10536040300496นายปิยพล ปิยชัยกวี
11535040300381นายปุญญพัฒน์ คงอยู่
12545040300588นายลิขสิทธิ์ บุญเทียม
13546040300297นายสันต์ดุสิต สวัสดี
14546040300180นายอัศนัย เต็มจิตต์
15545040301453นายอลงกรณ์ คล้ายแก้ว
16545040301347นายอรรถพล อิ่มวิเศษ
17546040300198นายกิตติพัฒน์ ชัยมงคล
18545040300950นายบุญฤทธิ์ สีแดง
19545040200432นายจักรพล แป้นเกษม
20545040301040นายวุฒิชัย เกิดโถ
21545040301339นายอรรถพล มาลาล้ำ
22545040301354นายอาทิตย์ พุฒิสรรค์
23546040300016นายกิตติภัฏ เทียมศิริ
24545040300349นางสาวจิราพร คุโนภาส
25545040300273นายกฤษณะพงษ์ นฤภัย
26546040300263นายวีระชัย สุขสมขันธ์
27545040300877นายวิทยา เเก้วสวัสดิ์
28546040300172นายอภิสิทธิ์ กมลลิ้มรัตน์
29545040300745นางสาววิไลลักษณ์ หลักฐาน
30545040301396นายศุภวุฒิ รอดแก้ว
31545040300968นายพงษ์ศักดิ์ ราชชมภู
32545040301081นายสิงหนาท น่วมสาคร
33546040310411นายอมร เกตุอุไร
34556040300049นายธนาวุฒิ เหล่ามาลา
35556040300379นายสกลเทพ ศรีรส
36556040300403นายอนุศักดิ์ ดะระหมาน
37556040300429นายอานพ วรวิญญู
38556040300346นายวิทยา โบบทอง
39556040300353นายวีรยุทธ นันทะก๋า
40556040300064นายสมภูมิ สืบดี
41556040300205นายทัพไทย อุดมวิทยานุกูล
4250504030276นายไมค์ รุ่งเรือง
43526040310462นายคมสันต์ สุดตัง
44545040300398นายณัฐพงษ์ กองสุทธิ
45545040301149นายศุภชัย พรหมนิยมชัย
46536040310255นายสิชล ศรีวิลัย
47546040310049นายจตุพงษ์ ดิษฐ์ขำ
48546040310429นายพงษ์ศิริ พิทักษา
49545040300802นายพลกฤต ปิ่นเกษ
50546040310023นายกฤษฎางค์ ชาวโพธิ์
51545040300992นายวันมงคล คำพรธนบริวัฒน์
52546040310270นายสำเนา ทรัพย์อำไพ
53545040300885นายศราวุธ ธรรมวงศ์
54546040310221นายศรุต สุวรรณนิคม
55545040300059นายฉัตรเมธี แซ่ซื้อ
56556040300148นายเจนณรงค์ จงทัน
57556040300130นายจตุพล เชาว์วงศ์ศิริ
58556040300296นายพรสวรรค์ อริแสน
59556040300262นายนิโรจน์ บรรลือทรัพย์
60556040300122นายครรชิต จ้างมีศิลป์