รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1556040300155นายชัยพร ราชัย
2555040301510นายอภิวัฒน์ ชื่นชูแสง
3566040300048นายณัฐวุฒิ ศรีสวัสดิ์
4566040300352นายสหธน คำจันทร์
5535040300308นายภูวนัตถ์ ทองสุข
6556040310048นายคณิต ลีปรีชานนท์
7556040310352นายสุชาติ ชะมังกูล
8566040300311นายวีรวัฒน์ นุชาญรัมย์
9565040300404นายพิชัย บุญเพชร์
10565040301055นายนัฐพงษ์ บัวแก้ว
11565040301147นายณัฐพล ผ่องแพร
12565040300800นายรัชกฤช วิทยภัคกุล
13565040301212นายพีระพล ปิ่นทอง
14565040301220นายปิยเกียรติ หนูสม
15565040301196นายสุรวุฒิ วิริโยฬาร
16565040300966นายวิชชากร พลวี
17565040301121นายธีรภัทร จึงมีผลบุญ