รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575040301294นายนุชากร ยอดพิจิตร
2575040301195นางสาวเสาวรส อั้งลาน
3575040301252นางสาวณัฏฐ์กัญญา สุขขา
4575040301088นายวรวสุ ธนัชกาญจน์
5576040300450นายเอกบดินทร์ คำมี
6576040300302นายกิตติชัย อ่อนเทศ
7576040300138นายสุรศักดิ์ อเนกบุญสม
8575040300361นายณรงค์ศักดิ์ ไวยภาษ
9575040301054นางสาวมลิสา บาดใบหนู
10575040300478นางสาวกฤษตินี ศรีสัมพันธ์
11575040301229นายเอกชัย การุญ
12556040310139นายทิวา สมนึก
13586040300079นายกฤษฎา สมพงษ์
14576040300344นายวรายุทธ พุฒหอม
15576040300377นายชัยวัฒน์ ศรีสงคราม
16576040300351นายนิพัทธ์ เหล่าลาภ
17575040300809นายอติพัจน์ ธรรมธนะสิทธิ์
18575040300221นายณัฐวุฒิ แซ่โล้ว
19576040300401นายอนันต์ ช่างสลัก
20575040300536นายพงษ์เพชร บุญสุวรรณ
21565040300875นายสมาน ทิพโชติ
22546040310304นายไกรวิชญ์ ศรีวันนา
23575040300338นายพงศธร ดวงแก้ว
24575040300114นางสาวจุฑามาศ สุขสำราญ
25565040301170นายกันต์กวี สุขใส
26565040301204นายศิวกร ประภาศิริ
27565040300909นายสุเมธ บานเย็น
28565040300743นายพีรพงษ์ ฟักแก้ว
29565040300354นายธวัชชัย อินทาน
30565040300594นายสถาพร เรืองนิมิตร
31565040300156นางสาวพชรพร ครองชัยกมล
32565040300057นายเจษฎา สงแสง
33565040300164นายพสิษฐ์ อาปณกะพันธ์
34555040301395นางสาวเยาวลักษณ์ ม่วงมี
35555040300306นายธันยา เพ็งมีศรี
36555040300793นายวัชรศักดิ์ สุนทรสารทูล
37556040300197นายทศพล กริชไพฑูรย์
38586040300061นายอภิวัฒน์ สังข์ชุม