รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448504010142นางสาวปอวีณา ล้อมเล็ก
20448504010175นายพนม สนิทบุญ
30448504010373นายอภิเดช พุกปรางค์
40448504010035นายจักรพงศ์ กุชัยภูมิ
50448504010043นายฐณวัฒน์ วัฒนจรัส
60448504010092นายธวัชชัย พลายด้วง
70448604011305นายศักดา กลัดสมบัติ
80448604011354นายเสน่ห์ กำจรฤทธิ์
90448504010126นายปกรณ์ สวัสดิ์ถึก
100448504010134นายประวุฒิ บุราคร
110448504010183นายพัฒนพงศ์ ธนะศักดิ์ศิริ
120448504010217นายภาณุวัฒน์ กวดนอก
130448504010233นายยุรนันท์ บุญทรัพย์
140448504010241นางสาวรัตนา จรุงกิจพิทักษ์
150448504010290นายศราวุฒิ บุญมาก
160448504010316นายศรุติ พรมอ่อน
170448504010324นายศิริชัย เยาวะบุตร
180448504010340นางสาวสุจิตราภา นาอุดม
190448604010414นายอิทธิพล สุวรรณกูฏ
200448604011271นายสถาพร สถาพรวจนา
2149604011228นายวนาขันธ์ สวัสดิ์ชัยพันธ์
2249604011251นายวิทวัฒน์ เรืองเดช
2349604011277นายธนกร มัลลิกะมาส
2449604011285นายศักดิ์ชัย หามทอง
2549604011384นายอติพล เปลี่ยนบางช้าง
2649604011400นายอภิพักตร์ ศรีเจิม
2749604011426นายอาเดียว พุฒมาลา
2849604011012นายเกรียงไกร ชัยวงษ์
2949604011046ว่าที่ ร.ต.เฉลิมชัย ชัยศรี
3049604011061นายต่อ ยานสาลี
3149604011111นายนพพร ฤทธิชัย
3249604011145นายบุญช่วย สุนันต๊ะ
330448504010357นางสาวสุภาพร ใจทหาร
3449604010212นายปิยะพงษ์ ฉิมรักแก้ว
3549604010238นายพรเทพ บุญโต
3649604010261นางสาวพิมพ์ศิริ ศรีจันทร์
3749604010287นายมนตรี ปรีเปรม
3849604010329นางสาวศิริพร ดีผึ้ง
3949604010345นายสมพร อัจฉฤกษ์
4049604010378นายสุริยา โอ่วเจริญ
4149604010394นายจิรโรจน์ รู้ทำนอง
4249604010022นายกฤษดา อาจสัญจร
4349604010030นายกิตติภูมิ สมบุญ
4449604010196นายธีรศักดิ์ อุปการ
4549604010303นายวีรยุทธ สุขสวาท
4649504010114นายธีรวัฒน์ ไชยยะ
4749504010189นายไพโรจน์ วงศ์เจริญไพร
4849604010162นายทศพล รอดภัย
4949604011376นายเสกสรรค์ สืบสุข
5049604011392นายอนุวัฒน์ รุ่งเจริญ
5149504010288นายกิตติเดช เตชะศรีมงคล
5249604011053นายชัยรัตน์ ดนัยจินตรัตน์
5349604011103นายนพดล มีแสง
5449604011129นายนรา เงินขาว
5549604011137นายนวพล วันดี
5649604011152นายบุญชู พุทธรักษา
5749604011160นายประเสริฐ อาการส
5849604011186นายพจน์ อุ่นเจริญ
5949604011293นายศักดิ์ชาย เมืองอินทร์
6050604010327นายสุรพงษ์ ไชยทน
6149604010279นายพีรพัฒน์ โคสวิดา
6250604010194นายพรเทพ จันทรจิตจริงใจ
630448504010431นายณัฐดนัย สุวรรณประเสริฐ