รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149604011418นายอรรถวิทย์ เดชพิน
249604011442นายเอก วรศักดาพิศาล
349604010220นายพงศธร จันทร์ตรี
449504010023นายจอมพร แสงจันทร์
549504010056นายเชิดพงศ์ สิงห์สา
649604010139นายฐาปนัท เกตุสวาสดิ์
749504010270นายศักดา ดีรอด
849504010197นายมงคล เมฆประยูร
949504010221นายราชัน ปิยบุญมา
1049504010254นายสุนทร รักษ์มณี
1149504010148นายพงษ์พิทักษ์ วงศ์หาญกุล
1249504010247นางสาวสิริยุพา ปัทมะศังข์
1349604010121นายเชิดชญานิน ทรัพย์มา
1449604010147นายณัฐพงศ์ แตงกลิ่น
1549504010304นายโสฬส วงษ์ภูมิ
1650604010137นางสาวปนัชญ์กรณ์ อะทะเสน
1750604010228นายมานพ พรหมศรี
1850604010236นายรัตนไกร ตลึงจิตร
1950604010244นางสาววนิดา การสมาน
2050604010251นายวิชัย โบบทอง
2150604010392นายอานนท์ สุทธิสุข
2250604010418นายเอกพล วงศ์เพชร
2350604011044นายดนัยกรณ์ คมสัน
2450604011077นายนพดล มีทอง
2550604011200นายอัดตพล ประพัฒน์รังสี
2650604011093นางสาวผกากร สุ่นทา
2750604010061นายณัฐดนัย ปาจันทร์
2850604010210นายมนัส พรหมศรี
2950504010336นายสุทัศน์ จิตรรัตนะสมบัติ
3050604011051นายต่อพงษ์ ตั้งพงษ์
3150604011127นายวัชระ บำรุงรัมย์
3250604011143นายวุฒิพงศ์ ฝ่ายสงค์
3350604011184นายหาญณรงค์ ปรีชาไว
3450604011226นายอภิศักดิ์ บัวเงิน
3550504010161นางสาวปาร์วตี อ่อนสอาด
3650604010012นายกรกรรณ์ คุณประชา
37516040100203นายสุริโย บุตรแสน
3850604011234นายอัมรินทร์ กัณจนา
3950504010328นายสุชาติวุฒิ ชิงช่วง
4050504010211นายมังกร แก้วลิพอน
4150604011192นายอดิศักดิ์ ภิญโญศิริมงคล
4250604011168นายสุเทพ บุญแสวง
4350604011028นายณภัทร เลิศสม
4450504010112นางสาวธัญภัค ศรัณย์วรกุล
4550504010104นายธนาคาร อนงค์ทอง
4650504010088นายไตรวัฒน์ คำพาที
4750604010178นายพงศ์เทพ พิษพิรมย์
4850604010400นายอนุวัฒน์ ภูมิแก้ว
4950604010293นายสมเกียรติ นวลนุช
5050604010053นายชำนาญ จันต๊ะวงศ์
51516040100047นายทวีวิทย์ หนูสงค์
5250504010393นายอภิชัย เกกินะ
53516040100070นายทวีเดช ชายสิงขรณ์
54516040100062นายณัฐพล สงพราหมณ์
5550504010419นายอารยะ ลือชัย
5650604011267นายกฤตภาส โมสิกรัตน์
5750604010269นายวีรศักดิ์ ใบระหมาน
5850604011101นายยุทธจักร สุวรรณศรี
59516040100054นายเจริญ วงศ์สวัสดิ์
6049504010320นางสาวอรฉัตร มาลีหอม
6150604010079นายณัฐพล ตรงต่อการ
620447604010648นายโสภาค พยัฆมาศ