รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448504010167นายพงศกานต์ คงภักดีไผท
249604011434นายอำนวย วงศ์ขมิ้น
349604010055นายคำรณ สวาสุ
449504010106นายธวัชชัย สำราญอยู่
550504010310นายสิงห์ การอรชัย
650604011119นายรัตนะ แดสันเทียะ
750604011259นายเอนก สุริยวงศ์
850504010344นายสุเทพ สมมาตย์
9515040100411นายไพโรจน์ คล้ายอักษร
10515040100619นายทรงฤทธิ์ ยุติมิตร
11516040110335นายศราวุธ ทิศพรม
12516040110194นายปณิธาน โตบัณฑิต
13516040110327นายวีรวัฒน์ อ่อนประเสริฐ
14515040100684นางสาวสุรีย์รัตน์ ปลอดดี
15516040110137นายคงเดช พยุงศิลป์
16516040100351นายศิริชาติ สงสยม
17516040100252นายอนุสรณ์ สร้อยเรืองศรี
18516040110251นายปิยชาติ จันทร์มา
19516040100179นายสัญชัย นิ่มนวล
20516040100187นายสนิท มีเพ็ญ
21516040100104นายธีรศักดิ์ ตลึงจิตร
22516040100401นายสิทธิศักดิ์ แสงสีดำ
2350504010138นายปรีชา มีหนองหว้า
24516040110129นายพรศักดิ์ เพ็งจันทร์
2550504010427นายอำนาจ ฉายภาค
2650604010186นายพนบ ขันทอง
27515040100478นายสรศักดิ์ ยังมีมาก
28515040100452นางสาววราภรณ์ เอี่ยมเอมรัตน์
29515040100296นายศรัญญู บัวอินทร์
30515040100155นายรัชพล ไชยมนตรี
31516040110095นายจตุรงค์ ยอดผกา
32515040100130นายพิสุทธิ์ นิลสุวรรณ
33516040110426นายฉัตรชัย หงษ์ณี
34515040100064นายณัฐพล พูลสวัสดิ์
35515040100460นายศราวุธ พลชนา
36515040100072นายนพพล สรรพกิจผล
37526040110136นายภูวนาท โทปุรินทร์