รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1516040100021นายคุณาพจน์ ชุติพันธ์
2516040100088นายธานิศ วรสัมปุรณะ
3526040100236นายปวริศ ขาวสมบูรณ์
450604011242นายอาทิตย์ ศรีคุ้ม
5516040110186นายประพันธ์ สิทธิธรรม
6516040110343นายพงษ์ศักดิ์ โพล้งสกุล
7516040110053นายวิทวัส แจ้งชาติ
8516040110350นายสุรมาต โสนมาต
9516040100237นายเชตวัน เกียรติกุล
10516040100286นายสุทธิชัย ศรีสวัสดิ์
11526040100095นายดิเรก รัตนะ
12515040100049นายจิรานุวัฒน์ คำปลิว
13515040100098นายปิยะวัฒน์ นาคพันธ์
14515040100593นายนฤบวร เกื้อกิจไพบูลย์
15516040100039นางสาวอนงค์นาถ บุญพรัด
1650504010245นายวทัญญู แก้วประเสริฐศรี
17515040100346นายธนกร ฐิตะธรรม
18525040100022นายจรินทร์ ตานี
19515040100445นายมานิตย์ ประดับ
20526040100251นายประการ เสรีรักษ์
21515040100122นายพัชร ลักษณะโยธิน
22515040100650นายยงยศ บุญมี
23515040100171นายนัฐพงษ์ เงินดี
24516040110368นายสุทธา เรืองสี
25515040100056นายฐาปนา แก้วเพ็ชร์
26515040100197นายไพศาล มุกดา
27516040110210นายประภาส ไตรสูงเนิน
28525040100899นางสาวพรพิมล โกยดุลย์
29516040110285นายนพพร ไกรยา
30526040110110นายรัฐธีร์ กองฆ้อง
31526040110284นายวิชาญ เพชรรัตน์
32526040110201นายณัฐวุฒิ อินทร์แจ้ง
33526040110128นายวราพงศ์ ชฏารัตน์
34526040110177นายธันยาวัฒน์ ปุยสุวรรณ
35526040100442นายวุฒิพร คนหมั่น
36525040100352นางสาวปิยะมาศ ทองพยงค์
37526040110292นายทวิช เช้านิมิตร
38525040100238นายบุรินทร์ ปล้องบรรจง
39526040100269นายชิตพงษ์ กิจพาณิชย์
40526040110136นายภูวนาท โทปุรินทร์
41525040100188นางสาวศยามล ศรีเจริญ
42525040100766นายอุดมชัย ไชยยะ
43525040100055นายชนัตถ์ กิ่งทอง
44515040100536นายชนนท์ ประทุมเทศ
45515040100601นายอนุรักษ์ นามกร
46516040100310นายสุพร ทองเทพ
47516040110152นายปราโมทย์ ชัยเพชร
48515040100759นายภูริชา ธีรติชานนท์
49515040100023นางสาวขวัญดาว แสงบางมุด
50525040100170นายจีรณัฐ อนันต์สุข
51525040100675นายพัชรพงศ์ ด้วงสง
52515040100643นางสาววีรนุช แก้วสกุล
53526040100350นายศุภชัย นิลมณี
54515040100742นายพรนิมิต เซะวิเศษ
55516040100229นายพีรพงษ์ อาจไพริน
56526040100178นายจีรศักดิ์ จิตบรม
57525040100303นางสาวพรรณาภา แถมขุนทด
58525040100337นางสาวกนกกร เสงี่ยมไพศาล
59526040100020นายวรากร คล้ายเดช
60526040100426นายวีระยุทธ ชูมี
61525040100063นายชุติพงศ์ กาชัย
62526040100079นางสาวณัฏฐณิชา ถูกจิตต์
63525040100659นายชัยพัทธ์ เธียรโชติ
64525040100378นางสาวจุฑารัตน์ ดวงมาลา
65526040100103ว่าที่ร้อยภาสรี อุทาเครือ
66525040100295นางสาวรชนีกร ศรีสิงห์
67525040100535นายชัยศิริ ฤทธิ์ครุฑ
68525040100287นายแบงก์ชาติ พรมมิ
69525040100840นายประการ มาสำโรง
70525040100253นายสุระ ฉายวัฒนะ
71525040100030นางสาวกัลยารัตน์ โปตะวัฒน์
72525040100220นางสาวฐิติยาภรณ์ แทนพลกรัง
73525040100246นายธีรพงษ์ แก้วเมฆา
74525040100717นายศรายุทธ ตุ้มทอง