รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536040110036นายจิรวัฒน์ เกษสีสังข์
2536040110242นายวิมล จันเติบ
3536040110309นายสุริยันต์ ศาสตร์ศรี
4525040100105นางสาวปัณฑิตา เกษมรุ่ง
5525040100311นางสาวพวงแก้ว นพเกตุ
6525040100402นายอิทธิกร เหล่าวัฒนกุล
7516040100146นายวัฒนา แก้วหนูนา
8516040100245นายสามารถ สังข์สกุล
9516040100393นายภูอนันท์ สุขสนาน
10515040100627นายภานุพงศ์ สุขวิสุทธิ์
11536040100037นายคฑาศักดิ์ ล้วนศิริภาพ
12536040100078นายพรพิทักษ์ เอียดวุ่น
13536040100128นายสมปอง ขำแก้ว
14536040100136นางสาวสุรางรัตน์ ขวัญแก้ว
15536040100144นายอัตนัย แก้วเสน
16536040100169นายอำพน โชติศิริ
17536040100235นายตนุวัตน์ หลิกแก้ว
18536040100284นายประการ บำรุงชน
19536040100318นายสมบูรณ์ สมแก้ว
20536040100334นายสิทธิกร จอมสุริยะ
21536040100367นายศุภกฤษ บุญสิทธิ์
22536040100375นายอภิชาติ ถาวรรัตน์
23536040110010นายกฤษฎา บุญมาเกียรติ
24536040110150นายนิรุติ จิตร์กระบุญ
25536040110176นางสาวปาริยา แสงสว่าง
26525040100584นายพงค์เทพ ชุมคง
27525040100618นางสาวมีนาพันธ์ เกิดฤทธิ์
28525040100782นายเทพศิริ กาญพันธ์
29525040100824นางสาวณิภาพรรณ์ ยาวงศ์ชนินทร์
30525040100857นายจิรวงศ์ บุตรเกตุ
31525040100873นางสาวศุภลักษณ์ ศรีนาราง
32515040100148นายภูริดล วงค์ดวง
33526040110268นายรณฤทธิ์ วัชชยุญาณ
34526040110383นายวรพงศ์ แพคีรี
35526040100186นายธีรศักดิ์ นุ้ยเมือง
36526040100392นางสาวภาวิณี โตชะนก
37526040100434นายชูเกียรติ มีของ
38526040110086นายวิสรุต ไชยเหล็ก
39535040100062นายภูวนัย สงพรหม
40535040100542นายศิริพงษ์ ธรรมศิริไพบูลย์
41526040110375นายเสกสันติ์ โพธิ์ศรีทอง
4249504010171นายพิษณุ พัวเจริญ
43525040100709นายอนุรักษ์ เกื้อเม่ง
44525040100147นายวีรเทพ กองแพง
45526040110342นายนที ตังครัตน์
46525040100360นางสาวสุภลักษณ์ ครองราษฎร์
47525040100568นางสาวประภาภรณ์ อินทรเสนีย์
48535040100088นายกรวิชญ์ ไพรเขียว
49535040100153นายธีรวัฒน์ จั่วนาน
50535040100260นายสุวัฒน์ เกนงูเหลือม
51535040100377นายธเนศร์ ใจทอง
52535040100294นางสาวกิตติมา เสือเปีย
53535040100450นายสมยศ พลเยี่ยม
54535040100054นายปิยพงษ์ สุวรรณรักษ์
55535040100336นายณัฐพงษ์ ทันตาหะ
56536040110218นายวชิระ ชัยดี
57536040110085นายฌานฤทธิ์ เสิกภูเขียว
58536040110325นายอภิชาติ มุสิกา
59535040100534นายวรพล ทุมรัตน์
60535040100393นายประทีป เพชรประหยัด
61536040110465นายธวัฒชัย บางคราม
62536040100292นายพงศธร แสนแก้ว
63535040100443นายศฎากร วันชาญเวช
64536040100201นายชยากร เส้งรอด
65535040100435นายวิสิทธิ์ หนูเต็บ
66535040100575นายอนุสรณ์ บุญมี
67525040100741นายศรณรงค์ ทองขำ
68525040100691นายศราวุธ เจริญเขต
69525040100154นายชัชวาลย์ ธนูรัตน์
70535040100229นายมหิศร ทรัพย์เลิศปัญญา
71535040100112นายชยภัทร คำลุน
72536040110093นายฐานุพัฒน์ บุญเลี้ยง
73525040100089นายธนาศักดิ์ พวงไม้
74535040100203นายภาณุวัฒน์ สุขอร่าม