รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526040100145นายพลวัฒน์ บำรุงศิลป์
2526040100111นายพรประเสริฐ ฤทธิไกร
3535040100039นายขวัญพิชัย มุณี
4535040100211นายภาพตะวัน กิจนิยม
5535040100351นายทศพล กัลยานาม
6535040100419นายวรรธนะสรรค์ อุดมกิตติพงศ์
7536040100052นายชยณัฐ บุญสร้าง
8546040100184นายชาญวิทย์ เพ็ชรทอง
9546040100275นายพงศธร บุญพิจิตร
10546040100283นายพงศ์พฤทธิ์ เติมพรวิทิต
11546040100366นายสิทธิพงษ์ ชุมพล
12546040100069นายวิทยา ยอดวิจารณ์
13546040100077นายศิริพงศ์ มูสิกรักษ์
14536040110291นายสุรศักดิ์ พิมพ์บุตร
15535040100120นายชินวัฒน์ สุนทร
16526040110151นายชัยรัตน์ บัณฑิตย์นพรัตน์
17546040100317นายมาพิชิต ศิริไพบูลย์
18546040100150นายกนกศักดิ์ จีจู
19545040100681นายรัฐพล ชำนาญ
20535040100567นางสาวเสาวลักษณ์ สุขสวัสดิ์
21536040100276นายนิกร พันผูก
22536040110028นายจักษ์กฤษ คุ้มทัพ
23546040110050นายทินภัทร ยี่หลั่นสุวรรณ
24546040100010นางสาวนิรมล กมลรัตนานันท์
25546040100093นายสิรวิชณ์ เพชรฝั่งซ้าย
26545040101093นางสาวปรัชญา บัวอ่อน
27546040110167นางสาวสุราวัลย์ วงศ์เมือง
28546040100218นายธนพล ณ นคร
29546040100036นายพิศิษฐ์ เผือกผ่อง
30546040100028นายพิพัฒน์ น้ำเพชร
31546040100341นายศิวาวุฒิ สุนทรพจน์
32516040110079นายอนุวัฒน์ พัฒนะอานนท์
33546040100291นายพงษ์พัฒน์ ภู่สิงห์
34535040100310นายจักรพันธ์ ภัทรภาพย์
35536040100425นายครรชนะ พลวัฒน์
36535040100344นายณัฐวุฒิ เกลี้ยงประไพ
37546040100143นางสาวกนกวรรณ ชื่นอุดม
38546040100333นายยุทธนา นิโอ๊ะ
39545040101044นายณัฐชัย ทองพรหม
40545040101077นายเทพฤทธิ์ เจริญสุข
41545040100731นายอนุพงศ์ ชื่นใจ
42545040100574นายวุฒิชัย สงวนโอฐ
43545040100202นายเฉลิมยศ ศรีลาอ่อน
44545040100368นายธีรพงค์ สุดสอาด
45545040100277นายภูริทัต ดวงจันทร์
46545040100996นางสาวสุชาดา ดาศรี
47545040101168นายคฑาวุฒิ ปั้นทอง
48545040100632นายอนันต์ชัย สุทธยากรณ์
49546040110100นายสมศักดิ์ ประเกียน