รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555040100524นายพุฒิพงศ์ หนูทองแป้น
2546040110159นายสุเมธ คำอุปา
3556040100365นางสาวผุสรา ป้อมแก้ว
4536040110499นายศุภชัย ฟูแย้ม
5546040110258นายธีรศานต์ พองพรหม
6535040100047นายเจษฎากร พรหมแก้ว
7556040110356นายรพีพัฒน์ ไชยมานันท์
8545040100673นายมารุต เขื่อนทา
9555040100052นายจตุรงค์ คุ้มภัย
10555040100128นายณัฐพล อภิวัฑฒะโน
11555040100169นายทิวา แตงเนื้อเหลือง
12555040100391นายกิตติชัย จัดกระบวนพล
13555040100565นายวันชัย สังข์สุวรรณ
14555040100854นายแสนภูมิ จันทาทิพย์
15555040100920นายยศวิน ด่านกุลชัย
16555040100953นายศราวุฒิ แก้วคำ
17555040100987นายสิงหาวภีร์ รัตนวิจิตร
18555040100995นางสาวเสาวลักษณ์ ทะวงษ์เงิน
19555040101019นายเอกพล พรมดี
20546040100259นายนำพล พจน์ชนะชัย
21565040100671นายนาวิน แสงวิมาน
22555040100045นายคงกฤช ทองยวญ
23555040100672นายเอกรัตน์ เศียรยง
24555040100383นายนิพัฒน์พงศ์ เพชรเล็ก
25555040100961นายศักดินนท์ แย้มรับบุญ
26565040100044นางสาวกัลยรัตน์ ศรีภูทอง
27565040100143นายณัฐพล โต๊ะอาด
28566040101040นายจีรศิทฎ์ อายุวงษ์
29566040101370นายวุฒิพงษ์ เพ็งเหมือน
30565040101638นางสาวปรัชมน ปุณณโกวิท
31556040110398นางสาวอรนุช มิสา