รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมโยธา
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575040100928นายปริญญา ธรรมสุนทรี
2575040101710นางสาวนลัทพร ฤทธิ์พิทักษ์พงศ์
3575040100456นายกีรติ คอนระไทย
4575040100936นายปิยะพงษ์ ศิรินันทวกุล
5575040100340นางสาววิริยา รวยดี
6576040101106นายกชกร เมืองน้อย
7576040101122นายทวีวัฒน์ ไชยเหล็ก
8575040100035นางสาวกชกร ชาติเชิงเชาว์
9575040100282นางสาววัสณี พรงาม
10555040100060นายจารึก จันทร์แป้น
11575040100951นางสาวพัณณิตา แต้มทอง
12545040101036นายธนธัส นาอินทร์
13575040101678นางสาวดวงดาว พรลำเดช
14575040101462นายวรพล ใช่ภู่พิรัตน์
15576040101015นายกำธร จอมจันทร์
16575040101108นายศราวุธ นามแสง
17565040101513นางสาวสุพรรษา ลายน้ำเงิน
18555040100011นายกวี จันทร์แป้น
19545040100871นางสาวธันยพร เพ็งตะคุ
20545040100541นายพลักษณ์ รามสีดา
21575040101660นายณัชพล นำนาผล
22565040101372นายอัครัช พวงพรทิพ
23565040100234นายจักรพันธ์ ทิพย์สุวรรณ
24565040100192นายกิตติธัช เล็กสาลี
25565040101323นายสมิทธ์ ม่วงศิริ
26565040101216นายศุภเกียรติ ประเสริฐสังข์
27565040100820นายวรวัฒน์ กองลาแซ
28565040100754นายพรหมรัตน์ บุตรน้ำเพชร
29565040100291นายณฐรัช ณดุลยศิริพงษ์
30566040101198นายมงคล อรุณฉาย
31565040100184นายกษิดิศ ช่วยอักษร
32566040101024นางสาวกุมารี อรุณสุโข
33566040101297นายสุธีรวัฒน์ แก้วมาลี
34565040100531นายธนวิชญ์ เจริญวัฒน์
35555040100425นายจักรินทร์ ศรีทองกุล
36556040110349นายอภิวัฒน์ ทองชั้น
37555040100201นายกรุงเทพ มั่นใจอารย์
38556040100282นายณัฐพร ตันยุชน
39556040110208นางนุชนาถ สันติปรีชาจิตต์
40556040100399นายภานุเมธ ทองนอก
41555040100532นายภูวนัย ชาญณรงค์
42555040100029นายกสานติ์ สมบูรณ์
43546040110233นายชาญวิทย์ นาไทร
44545040100194นายเจนณรงค์ คำแก้ว