รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10446604020250นายอุดม ตะหน่อมกลาง
20447604023013นายโกศล หนูคล้าย
30446604020235นายวลัญชน์ ธนวรรณ
40446604020136นายวิสิฐ ชัยศาลวิวัฒน์
50448604023045นายขวัญชัย จันตะสา
60448604023151นายธรรมนูญ สมพึ่งทอง
70448604023250นายภาณุพงศ์ ขุนจ่าศาล
80448604023391นายสุริยา จงกรฎ
90448604023433นายศุภธัช จินตนายากานนท์
100448604023144นายทวิวัช ชัยพิพัฒน์
110448604023367นายสุทธิชัย ไยสิงห์
120448604023409นายเสกสิทธิ์ อาศัยนา
130448604020389นายอัษฎาวุธ บุญวงค์
1449604023256นายศิริวัฒน์ ประภาส
1549604023371นายอาณัต ถาวรสุข
160446604020201นายวีระ เหลี่ยมวิเศษ
170446604023031นายโต พรมตา