รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10447604023294นายสิทธิชัย ชาวประทุม
20447604023302นายสุภชัย เหลี่ยมโลก
30447604020381นายจำรัส จันทรัตน์
40448604023458นายวิษณุ เหมือนแกร
50448604023029นายกิจจา เสมอเหมือน
60448604020066นายชัยนเรศ ใจเที่ยง
70445604021243นายอนุศักดิ์ พงษ์พา
80445604021276นายอาทร เพชรวิสัย
90448604020041นายเจนณรงค์ จูเกษม
100447604020316นายสิทธิ์ชญาน์ พูลผล
110448604020173นายวชิรศักดิ์ รักสงบ
120447604020282นายศิริชัย วงค์เพ็ชร
130448604023342นายสรายุทธ นาสุชล
1449604023314นายอดิเทพ เกิดแก้ว
1549604023066นายทศพล พุ่มจันทร์
160447604020290นายศุภโยค งามประดิษฐ