รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149504020188นายพงศ์พันธ์ พันธนิติสาร
249504020204นายพีระ สุทธิศิลธรรม
30446604023072นายธานินทร์ พุ่มมรินทร์
40448604020108นายธนะรัตน์ กาญจนพิบูลย์
50448604023060นายจิรศักดิ์ ศรีหมั่น
60448604023318นายสมชาติ ชื่นชอบไพรพนา
70447604023336นายอรรถกร บุญขาว
849604023082นายธนากร รักษาแก้ว
949604023157นายบัณฑิต กิ่งสวัสดิ์
1049504020253นายรุ่งโรจน์ อารีบี
1149504020337นายศรายุทธ หวังพิทักษ์
120448604020397นายอุทัย ปรีชาวัฒนสกุล
1349604023090นายพัชรพล แคล้วอ้อม