รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10447604023062นายชัยยุทธ แก้วกรุงศรี
249604023074นายธนากร นันดอกรักษ์
349604023165นายบุญเรือง ศรีวงศ์ษา
449604023181นายพัฒน์พงษ์ เมฆคง
549604023280นายสามารถ คชาบาล
649604023348นายอนุสรณ์ มะโนรัตน์
749604023363นายอัครา ทัดนุ่ม
80448604020298นายสุพันธ์ ปัญญาวงค์
90448604020322นายสุรศักดิ์ สมงาม
100448604020215นายวีระศักดิ์ เกษมสัมพันธ์
110448604020272นายสิทธิชัย ขี่ทอง
1249504020097นายทศพล เรืองเดช
1349504020220นายมงคล จิวศิริตระกูล
1449604023223นายวิศณุ บัณฑิตย์จิรกุล
1549604023306นายสุพิช ยมวรรณ
1649504020279นายวัฒนา เถรี