รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149504020030นางสาวเจนจิรา แจ้งข่าว
250504020244นายวรพล อรุณสุริยะ
350504020152นายปิยะพร ธงชัยขาวสะอาด
450604021217นายรุ่งโรจน์ รุ่งสว่าง
5516040210358นายเอนก ภู่ขาว
649504020360นายศุภรัตน์ วารี
749504020394นายสุวัฒนา วังจันทร์
849504020113นายธิติพงษ์ หวั่นวะดี
949504020261นายวศิน สินธพ
1050604021134นายนครินทร์ ไพรสน
1150504020434นายไอศูรย์ ฉิมพลีนภานนท์
1250604021233นายวัชรพันธ์ ทองสมิง
1350504020277นายศตวรรษ สะยอวรรณ์
1450604021340นายอติคุณ คิ้มแหน
1550604021084นายต้อง จันทร์สิงห์
16516040210333นายสมพล พนุแสง
1750504020376นายเสกสรร บุญสรรค์