รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504020160นายผาสุข เรืองรัมย์
250504020178นายพัฒนพงศ์ จินดานุ
350504020293นายศิริศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
450504020376นายเสกสรร บุญสรรค์
550504020335นายสันติ เสี่ยงแทน
650604021050นายฉัตรชัย ชิงถ้วยทอง
750504020129นายนิพัฒน์ อิทธิพลพรชัย
850504020327นายสันติ โพธิ์ทอง
950504020350นายสุทนุ คำมี
1050604021407นายเอกรินทร์ อินทปัญญา
1150604021183นายภานุวัฒน์ พวงทอง
12526040210175นายอนุพงศ์ เทพทอง
13515040200245นายบุญญฤทธิ์ ทองจันทร์
14515040200187นายอนุชิต โชคชัยลิขิตสกุล
15515040200260นายศิวากร อินบุญนะ
16526040210217นายธนินท์ธร รักการ
17536040200027นายจิรศักดิ์ บุญสงค์
18536040200217นายพีรพงศ์ มงคลฟัก