รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150504020269นายวุฒิชัย ยิ่งยงค์
250504020301นายสกล โกมลโรจน์
350504020368นายสุรพงศ์ ภู่เจริญธรรม
4515040200062นายธนากร สุขพร้อม
5515040200088นายนนทพันธุ์ หม้อเหล็ก
6515040200096นายระวีพัฒน์ ศรีแผ้ว
7515040200211นายเอกสยาม เสมสวัสดิ์
8525040200095นายณัฐวุฒิ ภู่ดำริห์
9525040200137นายอานันท์ อารยะธนิตกุล
10525040200442นายก้องเกียรติ ไชยราช
11516040210473นายบรรเจิด ถิ่นดี
1250604021167นายพีระ แก้วกัลปพฤกษ์
1350504020384นายอนุสรณ์ แก้ววรรณ
14525040200186นางสาววลัยลักษณ์ แก้วหมุด
15516040210226นายวัชระ ไชยโชค
16525040200079นายกิตติภาค ลีระเติมพงษ์
17535040200342นายสุภัทร กาญจนบริสุทธิ์
18526040210068นายเชิดศักดิ์ เสมสวัสดิ์
19525040200046นายอรรถกานต์ เลาะวิถี
2050604021266นายวิศรุต เทพทอง
2150604021365นายอนุรักษ์ บริสุทธิ์
2250504020095นายธีรภัทร จิตต์โสภณ
2350504020137นายประทีป พรมเอี่ยม
24535040200318นายสถาพร นามศิริ
25536040210224นายศรัณยพงศ์ มธุรวัจน์
26516040210325นายสุรินทร์ กาญจนพิบูลย์
27525040200418นายศักดา นามบุญสิน
28525040200541นายศุภพล ตรัยสิงห์พิทักษ์
29525040200087นายพิชิต ถาวร
30525040200400นายนิธิวัฒน์ แดงงาม
31525040200491นายกฤษณศักดิ์ ธนิกกุล
32535040200128นายสมิทธิ์ สิงห์น้ำ
33535040200235นายพีรศักดิ์ พุทธศาสตร์
34546040210041นายกวีวัชร์ โพธิ์ดำรงชัย