รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526040210118นายตุลา สงวนวงศ์
2536040200084นายอำนาจ บุญไทย
3546040210116นายธนชัย แป้งหอม
4545040200275นายกฤษฎา ก๊กรัมย์
5535040200227นายปรเมษฐ์ รักษ์มณี
6535040200185นายทศพร กวินเธียรธนา
7536040200142นายชาตรี พลเสน
8545040200911นายภาสกร ภิญโญภาพสกุล
9545040200564นายเรืองยุทธ ขันตยาภรณ์
10545040200358นายนิติพงษ์ ทศก้านตง
11545040200655นางสาวสุพัตรา อาจทำ
1250504020228นายรัชพงศ์ ประเสริฐสิน
13526040210357นายรัฐฐพล เส็งชุนวรพงค์
14536040200183นายธีระชัย คงตรง
15535040200284นายวีรวัฒน์ ประสิทธิไกร
16545040200838นายวิสูตร์ หงสารกุล