รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555040201181นายปรัชญา อุตรพงศ์
2555040200100นายชยณัฐ จันทร์ประสพพร
3525040200525นายภัทรชัย คงประไพ
4555040200704นายวีรภัทร ชูสิงห์
5545040200507นายณัฐพล สินธุแปง
6525040200244นายธารา ทรัพย์มณีรัตน์
7525040200426นายสุชัจจ์ พานิชเจริญ
8555040201082นายสมภพ พุดพรม
9555040200886นายธีระพล แย้มเกตุ