รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1576040201062นายคาวี แก้วพวง
2565040201040นางสาวมนัญชยา ใจธรรม
3546040210033นายกฤษดา ทุมดี
4536040210307นายอภิวัฒน์ โพเหลือง
5576040201245นายไพฑูรย์ ชัยหาญ
6565040201016นายศุภกิจ ตั้งจิตสดุดี
7565040301188นางสาวชนานันท์ โกละกะ
8556040210461นายเกียรติชัย ถนิมวาสน์
9545040200317นายชรินทร์ วาปีเส
10535040200300นายศิวา จันทร์ไตร