รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150807211029นายปรีดี จิระศึกษา
250807211011นายชาญชัย จิรวัฒน์รุ่งโรจน์
350807211045นายพิพิธธน วิมลเกียรติศักดิ์