รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150807211052นางสาวภัทราภา จ้อยพจน์
2518072110076นางสาวกัญญภัค ทองเกิด
350807211102นายสุวัชชัย ชัยถิรสกุล