รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1518072110134นายกมล เลิศนำพงศ์
2518072110183นางสาวศิวพร แก่นจันทร์
3528072110067นางสาววันเพ็ญ ปนคำ