รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448512070096นางสาวณัฐชลี คงเจริญ
20448512070302นายวรพล บัวสี
349502070078นางสาวจุฑารัตน์ พันเดช
449502070268นายภัทรพงศ์ สิทธิวิบูลย์
549502070359นายศราวุฒิ เปลี่ยนอารมย์
649502070383นายศุภกาญจน์ เอมโอชวัฒนา
749502070508นายชาญยุทธ ธรรมโฆษิตานนท์
849502070177นางสาวธนศรี คำโสภา
949502070276นายรวีโรจน์ พรอารักษ์สกุล
1049502070318นายวินิจ อินทกาศ
1149502070029นางสาวกมลชนก เจริญรัศมี
1249502070086นางสาวเจษฎาภรณ์ แสนวัง
1349502070425นางสาวสุทธิณี สันทราย
1449502070490นายเอกชัย เจริญจิตร
1549502070516นางสาวสุรีย์ เจริญสุข
1649502070102นางสาวณัฐนิดา นามนิราศภัย