รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448512070377นายศุภกร แทบท้าว
249502070292นายวสุ ว่องประพิณกุล
349502070458นางสาวอัมพร เจริญกูล
449502070110นายณัฐพงศ์ อินทรบำรุง
549502070052นายไกรวิทย์ เจริญสุข
650502070233นายทศพล ขัดเรือง
750502070373นางสาวนภัสวรรณ กิจขจรไชยกุล
850502071017นางสาวเอมิกา วรุณบรรจง
950502070720นางสาววัชรีพรรณ เพ็งเลิก
1050502070845นายสิริวัฒน์ สีชมชื่น
1150502070894นางสาวสุวารี เนตรกระจ่าง
1250502070910นางสาวปัณณพร คูหาวรรณ
1350502070035นางสาวกอบทอง ลมหวล
1450502070217นางสาวดวงทิพย์ สงวนนาม
1550502070043นางสาวกุลธิดา วรโชคดลบันดาล
1650502070100นางสาวจรรยา เกิดกัน
1750502070167นางสาวเชษฐ์ธิดา ปล้องแก้ว
1850502070175นางสาวญาณภา อินคำ
1950502070811นางสาวสาลินี สระจันทร์
2050502070852นางสาวสุกัญญา กันตถาวร
2150502070225นายดิษรัตน์ ราชเเก้ว
2250502070258นางสาวธัญญารัตน์ ธนะพันธุ์
2350502070399นางสาวนันทิกา ขำต้นวงษ์
2450502070407นางสาวนาถธิดา เกตุน้อย
2550502070423นางสาวปนัดดา หม้อทอง
2650502070431นางสาวปภัสรัตน์ ชูสมัย
2750502070530นายพรเทพ เทพสงวน
2850502070282นางสาวธิดารัตน์ จิรมรุตพงศ์