รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150502070274นางสาวธิดานันท์ สิงหโยธา
250502070522นางสาวพชราวลี เทียบรัตน์
350502070571นายภณ หมู่โสภิณ
450502070951นายอภิวัฒน์ ถิ่นวงแย
550502070076นายคณิตกร สังข์ทอง
650502070118นางสาวจิรวรา ปลื้มใจ
750502070142นายเจษฎา สงฆ์ธาดา
850502070902นายโสภณ สุขเจริญ
950502070290นายธีรพงศ์ ไกรสำโรง
1050502070027นางสาวกรรณิการ์ มะปะเท
1150502070589นางสาวเพ็ญทิพย์ วิมลเกียรติศักดิ์
12515020700065นางสาวรุ่งทิพย์ พงษ์ทวี
1350502070191นายณัฐวุฒิ อันพันลำ
14515020700586นางสาววรัญญา มัณฑนานุชาติ
15515020700313นายพิทยงค์ รุ่งสมบูรณ์
16515020700032นางสาวโชติมา ดำรงมั่นไพศาล
17515020700354นางสาวสมหทัย ปั่นสี
18515020700263นายอภิสิทธิ์ โภชนา
19515020700123นางสาวสุฑารัตน์ อินทร์จำรัส
20515020700578นางสาวศิริลักษณ์ กนกเพ็ชร
21515020700628นางสาวปิยาภรณ์ ชื่นใจ
22515020700289นายหฤษฎ์ แซ่เจ้า
23515020700362นายวิศิษฏ์ ไกรวงษ์
24515020700487นางสาวฐิติรัตน์ ศรีศุภโอฬาร
2550502070340นายนพดล สุขุม
26515020700693นางสาวพชรมน มีศรีดี
27515020700636นายไพฑูรย์ ชูสวัสดิ์
28515020700610นางสาวนิสนันท์ ออนแนนศรี
2949502070417นายสืบพงศ์ จันทร์เพ็ญ
3049502070482นายอุกฤษ ซาและกุล
3150502070019นายกรณ์ดนัย ประเสริฐสิทธิ์
3250502070415นางสาวนารีนาถ สุขอยู่
3350502070944นางสาวหทัยทิพย์ เนตรน้อยสกุล
3450502070498นางสาวปิยธิดา ศรีทา
3550502070084นายคุณากร ปินตาพรม
3650502070357นายนพดล นกอักษร
37515020700727นางสาวหรรษา บุญลัภยานันท์
38515020700511นางสาวอัจฉรา เจริญประกอบ
39515020700453นางสาวเพียงจันทร์ คมคุณ
40515020700180นายประจักษ์ พินิจภาสกร
41515020700750นางสาวณรินทร ผลานิสงค์
42515020700446นายพิเชษฐ์ ฮกซุ่นเฮง
43515020700743นางสาววันวิสา ฉัตรสุวรรณชัย