รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149502070326นายวิศาล ศุภกิจวณิชโชค
249502070060นายจักรพันธ์ รตนวิบูลย์สุข
350502070266นางสาวธารทิพย์ ลี้เกื้อกูล
4515020700412นางสาวเบญจวรรณ ปาดสี
550502070456นายปรัธนา สูญราช
6515020700172นายวิวุฒิ อุ่มน้อย
7525020700163นางสาวสมใจ แก้วสง่า
8525020700221นางสาวสิริลักษณ์ ศรีจันทร์
9525020700304นางสาวนริศรา อุดมพันธ์
10515020700560นายอนุชิต ขาวสุด
11515020700040นางสาวชนาภรณ์ ธาระจักร์
12515020700107นายธรากร ม่วงนวล
13515020700529นายอำนาจ ไกรษี
14515020700438นายปริพล อารียะ
15525020700676นายขันติ ยิ้มบุญคง
16525020700700นางสาวณัฏฐ์นรี วงศ์กำชัย
17525020700726นางสาวอาภาพร สนองบุญ
18525020700338นางสาวสิริกานต์ กมลวาทิน
19515020700552นายเมธวัชร์ ไตรรัตนสุวรรณ์
20525020700437นางสาวปัทมา มุ่งตุ้มกลาง
21515020700651นายธกฤต สุทธิภิญโญกุล
22525020700502นางสาวนิธิดา เตชนิรันดร
23525020700528นายกฤช หุนารัตน์
24525020700767นายจานุวัฒน์ วโรภาสกร
25525020700510นางสาวกมลชนก จันทนะ
26525020700577นางสาวสุภาภรณ์ แซงคำสิงห์
27525020700171นางสาวกมลลักษณ์ ฉัตรธนโชติ
28525020700585นางสาววศินี ยลอารีย์
29525020700569นางสาวขวัญหล้า นรสีห์
30525020700734นางสาวชลธิชา เต็มรติวงศ์
31525020700692นายณัฐพันธุ์ ขันมาสมย์
32525020700379นางสาวพัชรีย์ โบขุนทศ
33525020700197นางสาวจิดาภา เอี่ยมประกอบกิจ
34525020700254นางสาววิสนีย์ ไชยพินิจ
35525020700270นางสาวสาริณี โกสุมา
36525020700452นายฐิติพันธุ์ ผลจิตประเสริฐ
37525020700205นางสาววาทินี กลิ่นทอง
38525020700544นางสาวรุ่งทิวา โพธิ์พงศ์วิวัฒน์
39525020700148นางสาวกิจอาภรณ์ จันทร์รุ่งเรือง
40525020700411นางสาวณัฐวรรณ สมจา
41525020700486นางสาวละอองดาว ไพรรื่นรมย์
42525020700346นางสาวสุกัญญา ชื่นชมชิด
43525020700387นางสาวอภิชญา อภิวัฒน์พงค์
44525020700551นางสาวปวีณา ชำนาญ
45525020700189นางสาวอนงค์ วงณะรัตน์
46525020700023นางสาวสิริยากร พูลทรัพย์
47525020700296นางสาวสุภิดา ทัศนศร
48525020700353นางสาวอโนมา สุภจัมปิย์ยา
49515020700206นายสราวุธ ทำทอง
50525020700155นายจักรี โกวิท
51525020700213นางสาวนฤมล จาบเมืองน้อย
52515020700503นายอัคเรศ จีระผดุงเกียรติ
53525020700635นายกฤษฎา คำมี
54525020700536นายเสน่ห์ สำเภาเงิน
55525020700429นายธัชนนท์ วีรธรรมโชติ
56525020700445นายศักดิ์ชัย คุ้มคอน