รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525020700494นายณัฐกิตติ์ สีทองเหลือง
2525020700684นายนที มลิทอง
3525020700080นางสาวอติกานต์ วัฒนะภูวรรณ
4515020700594นางสาวกรกช สินธุ์ทอง
5525020700783นายเฉลิมพร ภัสมุทร์
6535020700543นางสาววิไลวรรณ บุญมาเลิศ
750502070795นางสาวสายน้ำผึ้ง ศรีวัชระโรจน์
8535020700071นางสาวปิยะพร นาถมทอง
9535020700246นางสาวเพ็ญนภา กัณหา
10535020700592นางสาวสุวิดา บุญสุข
11535020700014นางสาวกมลลักษณ์ ชาญประเสริฐ
12535020700030นางสาวจินห์จุฑา องอาจ
13535020700089นางสาวผกาวดี คำเขียน
1450502070209นางสาวณัฐิณี กันเกียว
15535020700717นางสาวนุชรดี กิจมณี
16535020700741นางสาวมณฑาณี บุญสนอง
17535020700659นางสาวจิราภรณ์ สุดประเสริฐ
18535020700139นางสาวกมลวรรณ นิ่มเจริญ
19535020700618นางสาวอาทิมา สินธุธรรม