รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545020700278นางสาวนริศรา พงษ์พยัคเลิศ
2545020700294นางสาวพิชชาพร มงคลสุข
3545020700468นางสาวอภิชญา เสี่ยงแทน
4545020700021นางสาวเกตน์สิรี เปี่ยมเจริญ
5545020700088นางสาวนัทตรา เหล็กทอง
6545020700153นางสาวพรนภัส ปิยะศาสตร์
7545020700575นางสาวปทุมมาศ นุ้ยวงศ์
8545020700583นางสาวปิยธิดา วิเศษศรี
9545020700237นางสาวสุภาพร เจริญรัตน์
10545020700518นายกิจชนันต์ ภู่พูลเพียร
11545020700211นางสาวสุกานดา เกษเกษม
12545020700286นายปุญญวุฒิ บรรหาร
13545020700419นายวัศพล สุขหมื่น
14545020700047นายจักรพงษ์ จำนิล
15545020700393นางสาวนิชากาญจน์ ง่วนสน
16545020700625นายศุภวัฒน์ วิบูลยาคม
17545020700526นางสาวจอมขวัญ มั่นเพ็ชร
18545020700062นางสาวธนพร แก้วราชกิจ
19545020700559นายนิพนธ์ ธานะไชย
20545020700609นายเตธรรศ เย็นอ่อน
2150502070134นายจุมพล ดลสุข
22535020700774นายสิทธิกร ชัยสายัณห์
23545020700187นางสาวกัญญาภัทร คำเพชร
24545020700443นางสาวศิริพรรณ ขันนาโพธิ์