รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555020700129นายธนวัฒน์ วงศ์ศักดิ์ขนิษฐ์
2555020700848นายวรวุฒ สุขสรรเสริญ
3555020700582นายเพชรทวี ใจแปลง
4555020701044นายสฤต จิตตฤกษ์
5555020700053นายจักรกฤษ รอดเมือง
6565020700037นางสาวขวัญตา ไขไพวัน
7565020700045นางสาวจุฑาภัทร ตระกูลสุขโข
8565020700078นางสาวชุตินันท์ อิ่มเงิน
9565020700102นางสาวดวงพร ป่านขาว
10565020700144นางสาวนฤภร คีรีรัตน์
11565020700177นางสาวบงกชรัตน์ พรรณกระวี
12565020700532นายพัทธพล ชมโอสถ
13565020700557นางสาวฤทัย ศรีระศาสตร์
14565020700599นางสาววินิตา อยู่เจริญ
15565020700664นางสาวอวัสดา พรสัมพันธ์สุข
16565020700672นางสาวอารียา แซ่ลี้
17565020700680นายอรรนพ ทองจันทร์
18565020700706นางสาวภาสินี ถีระแก้ว
19565020700714นายมนตรี อยู่สันเทียะ
20565020700730นางสาวฤดีภรณ์ พงค์เปีย
21565020700862นางสาวอัญญรัตน์ ตั้งมั่นคุณธรรม
22565020700847นางสาวสุวลี คนน้อย
23565020700888นายณัฐธัญ เตชเสริมภูมิ
24565020700920นายวรัช ตันติวงศ์
25565020700979นางสาวสุทธิดา ยอดยิ่ง
26565020701001นางสาวอังศุมาลี ภูหริรักษ์สกุล
27565020701134นางสาวศุภลักษณ์ กล่ำดิษฐ์
28555020700491นางสาวเจนจิรา เด่นดวง
29555020700467นายกสิรชล อาภาสกุลเดช