รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535072000883นางสาวปวินดา ต่วนจะโป๊ะ
2535072000891นางสาวรมณีย์ จิรพรประเสริฐ
3535072000404นางสาวจุฬาลักษณ์ ร่มพุดซา
4535072000966นางสาวศุภษร ชูประดิษฐ์
5535072000347นางสาวธนัทพร วงษ์แหวน
6535072000255นางสาวนลินรัตน์ หากวี
7535072000768นางสาวสุพัตรา สุทธิประภา
8535072000677นางสาววิภาดา ธีระบัญชร
9535072000230นางสาวนภาพร ยัคกุล
10535072000271นางสาวบัว ดำรงบุญ
11535072000362นางสาวนงลักษณ์ อยู่ชั่วกัลป์
12535072000958นางสาวเลิศลักษณ์ ภูษณวิทย์
13535072000164นางสาวณัฐติยา แสงแก้ว
14535072000578นางสาวปราณี บุญลี
15535072000115นางสาวจารุวรรณ วงค์คำจันทร์
16535072000321นายคมสันต์ หิรัญคำ
17535072000412นางสาวฐิติพร คณานนท์