รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545072000601นางสาวปิยะนุช พิพัฒนกูล
2545072000635นางสาวศุภิสรา เหนียวแน่น
3545072000197นางสาวจิราวรรณ เถื่อนแสง
4545072000379นางสาวบุษยาพร บุญเกตุ
5545072000825นายวีรวัฒน์ วามาหมัด
6545072000437นางสาวณัฐชา พูลมา
7545072000882นางสาวอริสา แซ่เจี่ย
8545072000239นางสาวเบญจวรรณ บัวเพชร
9545072000700นางสาวสิริมา พิมหนู
10545072000809นางสาวมาริษา ไกรสิงห์สม
11545072000189นายจรินทร์ พิทักษ์หมู่
12545072000072นางสาวธนิดา ประริรัมย์
13545072000064นางสาววรรษชล วงค์จำปา
14545072000148นางสาวณัฐกานต์ บัวบาน
15545072000056นางสาวรังสิกานต์ เอี่ยมโฆษคุณ
16545072000536นางสาวสุพรรณษา เจจือ
17545072000288นายกรณ์ อภัยจิตต์
18545072000478นางสาวปวีณา อาดัม
19545072000346นางสาวดลยา แก่นยิ่ง
20545072000924นางสาวศิริลักษณ์ กลมอ่อน
21545072000403นางสาวปิยพร ฮ้อศิริมานนท์
22545072000627นางสาวศศิชา ชูทรัพย์
23545072000452นางสาวนภาวรรณ ลิ่วโรจน์สกุล
24545072000643นางสาวสุภาพร วงษ์วิริยะพาณิชย์
25545072000585นางสาวบุศรินทร์ บุญทะนิมิตร
26545072000411นางสาวประภาพร เกษมชัยชุติพันธ์
27545072000932นางสาวอมรรัตน์ แก้วไชโย
28545072000049นางสาวภารดา กรอบมุข
29545072000304นางสาวจุธารัตน์ เที่ยงธรรม