รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555072000535นายวินิทร ดวงตา
2545072001021นางสาวธนิสา จิตต์คงไทย
3555072000634นางสาวศุภาวีร์ ลมพาเย็น
4555072000253นายนรินเทพ ทองเปลว
5555072000741นางสาวภัศรา โพธิ์ศรี
6555072000816นางสาวนะดา สุดใจดี
7555072001061นางสาวทิวาพร ทรงดาวเรือง
8565072000070นายปิยะภัทร์ เมืองมีศรี
9565072000096นางสาวพิมพา โจเปีย
10565072000047นางสาวนฤมล จำปา
11565072000203นางสาวนวพร แสงวิมาน
12565072000625นางสาวปวีณา ชมภู
13565072000575นางสาวอมิตตา ทองใบ
14565072000112นางสาวปิยาภรณ์ สะหาย
15565072000120นางสาวพัชรินทร์ วุฒิศักดิ์
16565072000229นางสาวเบญญาภา มีนสิรินันท์
17565072000138นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิลักษมี
18565072000237นางสาวกาญจนา ชัยยะ
19565072000872นางสาวธัญญนันทน์ ตันวัชรปาณี
20565072000450นางสาวชนัญชิดา อร่ามเรือง
21565072000906นางสาวปรวรรณ จงรักษ์
22565072000880นางสาวเบญจมาศ ชิณมาตย์
23565072000385นางสาวธนัชพร กิจไพบูลย์
24565072000955นางสาวพิมพ์พัฒน์ กรีกุล
25565072000468นายธิติ ฟักศรีเมือง
26565072000971นางสาวระพีพรรณ วรรณโอทอง