รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575072001077นางสาวธิรัญญา แก้วเกษศรี
2575072001085นางสาวบงกช มีประชา
3575072000566นางสาววณิชญา กิจเพียร
4575072001002นางสาวอมิตา ด่านกลาง
5575072000962นางสาวลลิตา ผลประสิทธิ์
6575072000376นายณฐพล ดาแพง
7565072000179นางสาวณัฐชยา วรรณ์ศิริ
8565072000559นางสาวสุรัชวดี คำรินทร์
9575072000723นางสาววันนิสา พันธุ์มา
10575072000699นายสิทธิพล พัดประคอง
11575072000921นายเอกชัย บุญอุไร
12565072000948นางสาวริศรา มูลทรัพย์
13565072000989นางสาวศศิธร เปลื้องเจริญ
14565072000856นายเอกชัย วรคุโณปการ
15565072000864นางสาวกรระวี พิณรัตน์
16565072000773นายสรวิศ นามโชติ
17565072000690นางสาวญาณิน จันทาสี
18565072000583นางสาวอารยา วะณะทอง