รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10447512030183นายวรการ สุขเพชรอำไพพร
20448512030124นายณรงค์ชัย จันเทวี
30448512030140นายดณุพล นาแพร่
40448512030181นายทวีวงศ์ พีระพัฒนพงษ์
50448512030488นายสราวุธ เข่งแก้ว
649507200217นางสาวเพ็ญพิชชา ดวนด่วน
749507200225นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรสะดี
849507200258นายวิศรุต ธรรมสาลี
949507200316นางสาวสุภาพร จันทร์พรมราช
1049507200340นางสาวอภิญญา แสงทอง
1149507200100นางสาวฉัตติญา จินตนาโกศล
1249507200126นายชลลดา เชื้อไทย
1349507200159นางสาวดวงกมล เสนะวีณิน
1449507200167นางสาวทักษพร โตหนองหว้า
1549507200332นางสาวหรรษา สุดเลิศ
1649507200043นางสาวกาญจนา จันทนะ
1749507200191นางสาวนันท์นภัส อัศวภัทรพงศ์