รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150507200066นางสาวชโรธร เจี่ยรุ่งโรจน์
250507200157นางสาวปราศัย เนื่องเฉลิม
350507200132นางสาวปภัสษร ประทุมวัน
450507200199นางสาวรตยา ใยบัว
550507200264นางสาวศิริพร นุ่นงาม
650507200314นางสาวสุพัตรา พงษ์จันทร์
750507200348นางสาวอรทัย ซุ่นฮั้ว
850507200058นางสาวชรภรณ์ วุติหาสะ