รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515072000299นางสาวจุไรรัตน์ คงปล้อง
2515072000174นางสาวชัชฎา อภิเดชาธนภัทร
3515072000018นางสาวนพพร โตบริบูรณ์พันธ์
450507200116นางสาวนัฐชณา สุขสถิตย์
5515072000315นางสาวเพ็ญพร สุขประมูล
6515072000141นางสาวกฤติกา สุขอนันต์