รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515072000083นายรุ่งโรจน์ พูลบุตร
2525072000280นางสาวโกกิลา ชูแก้ว
3525072000256นางสาวขวัญใจ วงคำคูณ
4525072000306นางสาวพัชราภรณ์ พรหมมา
5525072000298นางสาวฑิตา รัตนะ
6525072000447นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรน่าชม