รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525072000462นางสาวสิวลี อนันตจักรวาล
2525072000017นายฐปพล จันทร์ฉาย
3525072000199นายชาตรี แตงอ่อน