รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา ออกแบบเครื่องเรือน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515021100729นายวิชชุกร แซ่โก
2515021100703นางสาวนิภาพร อ่อนสีทา
3515021100570นางสาวเนตรนภา ยาวยืน
4515021100596นางสาวอนิน บุรีรักษ์
5515021100539นายศราวุฒิ แซ่เอี้ย
6515021100190นางสาวญาดา เงินสัจจา
7515021100125นายเกียรติศักดิ์ สุชาติพงศ์
8515021100562นางสาวสุธินันท์ กิจชัยขจร
9515021100984นายอรรคเดช จรพงศ์
10515021100661นางสาววัชรินทร์ พันทัง
11515021100646นายธวัชชัย ศิริพล
12515021100653นางสาวกมลพรรณ สุดสุวรรณ
13515021100943นายเจริญพัฒน์ อริยะสุวรรณกุล
14515021100208นางสาวศิริรินทร์ ลอรัชวี
15515021100323นางสาวศรินทิพย์ งามสงวนตระกูล
16515021100828นายชาย แซ่โง้ว
17515021100430นางสาวพลอยไพลิน วิศาลวรรณ์
18515021100414นางสาวปาริชาต นราบัว
19515021100182นางสาวอัมรัตน์ ขบวนฉลาด
20515021100505นายศิริชัย เอมะศิริ
21515021100067นางสาวจิตรชนก พูลพุฒ