รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448506020313นางสาวสุมิตรตรา กลับชม
249506058053นายกฤติณ สิทธิฤทธิ์
349506058079นายกล้าณรงค์ จบศรี
449506058095นางสาวกุลวดี ทิมทอง
549506058145นางสาวจันทิมา จันทากาศ
649506058210นางสาวญาณิศา ศรีนวล
749506058228นางสาวฐิศิรักน์ รุจิเรขเสรีกุล
849506058244นางสาวณัฏฐิกา กาญจนภาชน์
949506058269นางสาวสุรนันท์ ปีอนุรักษ์
1049506058285นางสาวณาตอนงค์ วงศ์รัตนรักษ์
1149506058343นางสาวทัศนันท์ สีหาทัพ
1249506058459นางสาวปรียนันท์ มัลลิพิชัยกุล
1349506058517นางสาวปวิตรา ไพรสันต์
1449506058657นางสาวพรทิพย์ สายสุด
1549506058806นางสาววิชุดา ฤทธิคชสาร
1649506058996นางสาวอัจฉราภา มูลยาพอ
1749506059002นางสาวอัญชลี บินชัย
1849506058566นางสาวพรสุดา แซ่ปึง
1949506058574นางสาวพลอยรุ้ง ศิลกุล
2049506058756นายวรพจน์ เชี่ยวชาญพาณิชกิจ
2149506058087นางสาวกาญจนา สายสุด
2249506058160นายชัยพร สุชาติ
2349506058301นางสาวดาราวรรณ เพ็งสลุง
2449506058384นางสาวธิดารัตน์ วสนาท
2549506058426นางสาวนวพร เรี่ยวแรง
2649506058491นายปริญญา วัดโคก
2749506058509นางสาวปริมประภา ศฤงคารชยธวัช
2849506058855นางสาวสิริมาพร ศรีโนนยางค์
2949506058368นางสาวธัญธิดา บุณยกาญจนากร
3049506058400นางสาวนชา นาถมทอง
3149506058913นางสาวหทัยทิพย์ การะเกตุ
3249506058129นางสาวขันธ์ทอง สานุสันต์
3349506058152นางสาวจันทิรา สาเกตุ
3449506058418นางสาวนฤมล เวียงสิมา
3549506058608นางสาวพิมพ์ลภัส บำรุง
3649506059010นางสาวอัตถารีย์ ศรีบริบูรณ์
3749506058137นายคฑาวุธ นาคทรรพ
3849506058327นางสาวทวินันท์ จารุสกุลไทย
3949506058020นางสาวกนกพรรณ เย็นชัยสิทธิ์
4049506058947นางสาวหัทยา อมยิ้ม
4149506058103นางสาวกุศลิน พิทักษ์ลิ้มสกุล
4249506058475นางสาวเนนิสา ไชยบุระ
4349506058525นายปัญญา กิจจานุกิจ
4449506059028นางสาวอาซียะห์ มัติวัฒน์
4549506058921นางสาวหนึ่งนภา แก้วสูงเนิน
46114850602015นายธนิสร ศุภกิตติกุล
47114850602026นางสาววิลัยรัตน์ สุขวิพัฒน์
4850506051635นางสาวอรอุมา เชฎสมบัติ
49516060500035นางสาวกล่อมขวัญ เกิดเอียง
50516060500050นางสาวกานต์ธิดา สารอินทร์
51516060500100นางสาวจิราพร พุฒเครือ
52516060500142นายชยานนท์ ศิริสงค์
53516060500183นางสาวพรธิพา วรรณสมบูรณ์
54516060500191นายนาถธิดา พงษ์สวัสดิ์
55516060500274นายพนาชัย อุนะเสน
56516060500357นางสาวศิริพร เมี้ยนศิริ
57516060500365นางสาวศิริวรรณ สิมลี
58516060500381นางสาวศิวรี อวยชัย
59516060500472นางสาวสุวรรณา พงษ์สุวรรณ
60516060500498นายอนุวัฒน์ คงสวัสดิ์
61516060500282นายพนิดา ดอนผกา
62516060500407นายสมพงษ์ ทองกิ้ม
63516060500795นายกมลพันธ์ ทิพเนตร
64516060500597นางสาวนฤพร อิ่มอยู่
65516060500761นางสาวพรรณี กาบดา
66516060500852นางสาวอรนุช ใสสอาด
67516060500241นางสาวปิยะภรณ์ ศาลาวุฒิกุล
68516060500803นางสาวปพิชญา ธรรมพิทักษ์
69516060500373นางสาวศิริวรรณ เทสพันธ์
70516060500175นางสาวชุติมณฑน์ บุญราช
71516060500233นางสาวปิ่นฤทัย แผ่เต็ม
72516060500332นางสาววิชุดา อนุอัน
73516060500340นางสาววีรจิตร เปล่งปลั่ง
74516060500746นางสาวนิศารัตน์ วีระสอน
75516060500134นางสาวจุรีพร แสงเดือน
76516060500829นายสามารถ เงาคูขันธ์
77516060500167นางสาวกาญจนา ฉิ่งรักษา
78516060500019นางสาวกนกกานต์ พุมพาน
79516060500043นายไชยภรณ์ ผดุงชัยประชา
80516060500225นางสาวปทุมทอง ฝากาทอง
81516060500126นางสาวจุฑาทิพย์ ประมูลชัย
82516060500860นางสาวจิรนันท์ ดีสม
83516060500662นางสาวอุทัย พันคง
84516060500324นายกฤษฎา พ่วงศรี
85516060500266นางสาวพจนี หัตถา
86516060500738นางสาวกนิษฐา สุริวงษ์
87516060500027นางสาวกรรวี โล่ห์วิสิทธิ์อารีย์
88516060500456นางสาวสุมีลา กาเดร์
89516060500845นางสาวอัฉราภรณ์ คูนาเอก
90516060500308นางสาวพิณนภา สัตนาโค
91516060500316นายยงยุทธ์ สุขกาล
92516060500811นางสาวเพชรินทร์ ศรีลาแสง
93516060500068นางสาวเกษิณี ปัญทะโย
94516060500878นายโกวิท จันทะปาละ
95516060500431นางสาวสิณาภร ไฝ่บุญจันทร์
96516060500530นางสาวสุพรรษา เคนผาพงษ์
97516060500779นางสาวปัทมา ไชยจันลา
98516060500209นางสาวนิตยา ชะนะบุญ
99516060500258นางสาวฝนทิพย์ อ่อนช้าง
100516060500654นางสาวศิรินทร์ อู่อ้น
101516060500290นางสาวพิกุลทอง ฤทธิชัย
102516060500084นายคุณากร เหมจินดา
103516060500092นางสาวจารุวรรณ ตุ้มประชา
104516060500076นางสาวสมใจ โพธิ์ศรี
105516060500720นางสาวอัญชลี ศรีเจริญรัตน์
10649506058939นางสาวหฤทัย ขันทอง
107114850602137นายชยุต สายตระกูล
108516060500886นายธวัช ปลื้มจิตร
109516060500217นางสาวบุณยรัตน์ อมรพิพัฒน์
110516060500415นางสาวสร้อยทิพย์ โสภา
11149506058319นางสาวดุจพิมพ์ พรหมสุรินทร์
112516060500464นายภาณุมาศ พุทธพืช
113516060500787นางสาวดวงแก้ว อิงสุวรรณวิจิตร
114114850602020นายเอกพงษ์ ปัญญา