รายชื่อผู้ที่มีงานทำ

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506058533นางสาวปาริฉัตร แหล่งสนาม
249506058558นางสาวพนิตนาฏ สุขทอง
349506058640นางสาวเพ็ญแข นาถมทอง
450506051320นางสาวสุทธิดา เฉลิมวงศ์งาม
550506051346นางสาวสุทธิรักษ์ มาลัย
650506051379นางสาวสุภานันท์ ภู่เมือง
750506051478นายอนุกูล เจริญวงศ์
850506051528นางสาวอภิฤดี สิริสุวรรณ
950506051551นายอาณัติ บ้วนนอก
1050506051601นางสาวเอมมิกา แสงวิภาค
1150506050686นางสาวนฤมล อุบลเผื่อน
1250506050710นางสาวบงกช กัณหา
1350506050744นางสาวกิรณาพัชญ์ ตั้งตุลยทรัพย์
1450506050835นางสาวพิมพา โกมลสวัสดิ์
1550506050975นางสาววนัสนันท์ ครองยุทธ
1650506051114นางสาวศรันยา เตี้ยทอง
1750506050454นางสาวญาณวดี สัยประภาศ
1850506051130นางสาวศิริลักษณ์ เอกคณาสิงห์
1950506051148นางสาวศิริวิมล เหมฬา
2050506050363นางสาวจิราภรณ์ ผลาพรหม
2150506050025นางสาวกนกวรรณ โกญจนาท
2250506050041นายคงพล ชีพจำรูญ
2350506050140นางสาวกาญจมาศ วิชาชู
2450506050157นายกิตติ กาญจนวนา
2550506050173นายกูนกวิน หงส์สุวรรณกุล
2650506050322นางสาวจิญานุช ฉัตรภัทรธร
2750506050223นางสาวขวัญข้าว แย้มทิม
2850506050314นางสาวจารุวรรณ เนื้อนิ่ม
2950506050330นางสาวจิตรลดา ไวทยานนท์
3050506050900นางสาวมานัสนันท์ จำรูญ
3150506051304นางสาวสุดารัตน์ สิทธิไชย
3250506051395นางสาวสุภารัตน์ จงจิตร
3350506051510นางสาวอภิรดี สรรพบพิตร
3450506051213นางสาวสรัญญา เพชรอมตะ
3550506051221นางสาวสรารัตน์ นาพุทรา
3650506051536นายอรรถพล พัฒนราช
3750506051577นายเอกพจน์ กันหาคำ
3850506050397นางสาวชลธิชา วัจนาภรณ์
3950506050579นายธนกร พิมจินดา
4050506050819นายพิชยา วัฒนสมบูรณ์
4150506050827นางสาวพิมพรรณ โกมลสวัสดิ์
4250506050868นางสาวภัทจิรา ผุดผาด
4350506050272นายจอมขวัญ บุญน้อม
4450506050132นางสาวกาญจนา เรืองเวหา
4550506051296นางสาวสุดารัตน์ สุตภักดี
4650506051312นายสุทธิชาติ เพทาย
4750506051387นางสาวสุภาพร ถนอมพุทซา
4850506051437นางสาวสุวพัชร เกษมรัชดารักษ์
4950506051452นายอธิภัทร ศรีราช
5050506051460นางสาวอนาวรณ์ ธูปทอง
5150506051502นายอภิชาติ โนนสืบเผ่า
5250506050660นางสาวรักษิตาภรณ์ สุขเกษม
5350506050165นางสาวกิ่งกาญจน์ โพธิ์เงิน
5450506051098นายศรันย์เจษฎ์ เอี่ยมอุดมโชค
5550506051122นางสาวศศิโสม เทียนไทย
5650506050389นางสาวชลณิชา ศุวัสธารากุล
5750506050462นายฑัฐวุฒิ อุดมชุม
58516060500118นางสาวจิราพร สายกลิ่น
5950506050017นางสาวกนกกาญจน์ ราชศักดิ์
6050506051155นายศิลป์ชัย อัศวรัตนชัยภูมิ
6150506050991นางสาววลัยลักษณ์ กิริยะ
6250506050983นางสาววรัชยา ศรานุชิต
6350506050942นางสาวรัชดา อับดุลรามัน
6450506050736นางสาวเบญจรงค์ เทพเฉลิม
6550506050538นางสาวตวงรัตน์ ห้วยศรีจันทร์
6650506050520นายตรัส ศรีปริวาทิน
6750506050439นายชิษณุพงศ์ จิตพัฒน์
6850506050405นางสาวชลลดา ตั้งใจพิทักษ์
6950506050348นางสาวจิตรลดา แซ่อวง
7050506050231นายคณิต จรัมพรสกุล
7150506050124นางสาวกัลยรัตน์ โกญจนรัตน์
72516060500605นางสาววราภรณ์ ชินพงษ์พานิช
73516060500639นางสาวทิพย์วรรณ มีกรงาม
74516060500688นายนิรันดร์ กันเงิน
75526060500091นางสาวจันทิมา ศิริพันธ์
76526060500174นางสาวอัญชลี กาทอง
77526060500208นางสาวศิริรัตน์ วงศ์สวัสดิ์
78526060500257นางสาวนิลุบล เงินหมื่น
79526060500521นางสาวสุวัฒนา อิ่นแก้วเครือ
80526060500554นายศรายุทธ ปัญญา
81526060500588นางสาวจุฑามาศ พันธ์ศรี
82526060500687นางสาวชมัยพร โอภากุล
83526060500737นางสาวอ้อมใจ บัวระพา
84526060500778นางสาวอัครินทร์ พ้นสถา
85526060501032นางสาวทวีทรัพย์ ภิรมย์ภักดิ์
86526060501065นางสาววิจิตรา โพธินาม
87526060501107นางสาวสุกัญญา เรืองพันธ์
88526060501115นางสาวณิชวรรณ ราษฏร์เจริญ
89526060501156นางสาวทัศวรรณ ฉิมดี
90516060500712นายธีรภาพ คงชาติ
91526060500323นางสาวพิไลพร นิลเถื่อน
92526060500349นางสาวจณิสตา ศรีอ่อนเลิศ
93526060500372นางสาวเบญจพร ชาระมาตย์
94526060500828นางสาวพิมพรรณ พิริยะกุลวัฒน์
95526060500836นางสาวอารยา พันธ์หวยพงษ์
96526060500844นางสาวพัฒน์นรี นิวัฒน์วงศธร
97526060501354นางสาวภาวิณี เรืองดี
98526060501362นางสาวสุวรรณี โกยเนียม
99526060501388นางสาวปราณี เขียวรัมย์
100526060501438นางสาวสิริพร นิติ
101516060500548นางสาวเกตุฤดี สิงห์ทอง
102516060500704นางสาวผุสรัตน อ่วมสอาด
103516060500563นางสาวสุมิตรา มาลีงาม
10450506050876นางสาวภัทรพร สกนธวัฒน์
10550506050595นายธนิน ตติยถาวรกุล
106526060500315นางสาวชลธิชา คำอาษา
107526060501123นางสาวสุดารัตน์ ขุนพิทักษ์
108526060501321นางสาวจาระไน วิเศษศรี
109526060501313นางสาวเจะปารีดะห์ หะยีกาเจร์
110526060501347นายธรรมรัตน์ เสนาวงศ์
111526060501040นางสาวธนาภรณ์ วงษ์เพ็ง
112526060501339นางสาวรุ่งทิวา บุบผามะโล
113526060500216นางสาววัลภา ไชยวิก
114526060500547นางสาวเบ็ญจา ทันใจ
115526060501412นางสาวจุฑามาศ คำพร
116526060500042นางสาวกุมารี บุญวงษ์
117526060500224นางสาวชาณุตา นิสงค์
118526060500240นางสาวดวงทิพย์ เชี่ยวชาญ
119526060501172นางสาวไพลิน โยธาทูน
120526060500182นางสาวพิมพา พริ้งเพลิด
121526060501099นายคฑาวุธ เกตุปั้น
122526060500265นางสาวน้ำทิพย์ กิมรัชต์โชติ
123526060500745นายจิรวัฒน์ บัวขาว
124526060501180นางสาวสุนารี หาญนอก
125526060500166นายกวีศักดิ์ ไชยสุทธินันท์
126526060500620นางสาวอุษา พันเพ็ชร
127526060501198นายรัฐศาสตร์ เกื้อวงศ์ตระกูล
128526060500307นางสาวโสรยา ชมภูชัย
129526060500638นางสาวปัตมา สมจรรยา
130526060500158นางสาวอนุสรา หัวฝาย
131526060500869นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์
132526060500695นางสาวเนตรนภา สีสัน
133526060501081นางสาวจันทร์ฉาย ดิษฐรัตน์
134526060500851นางสาวมณีธร พฤกษ์ชาติไพร
135526060501305นายธนา มหาวรรณศรี
136526060500117นางสาวสุวรรณี ศรีสงคราม
137526060500596นางสาวกัลยรัตน์ กันทะวัง
138526060500703นางสาววันเพ็ญ บุญบัง
139526060501214นางสาววิภาวดี พิจอมบุตร
140526060501420นางสาวแสงจันท์ ซุงเค้า
141526060500299นายปูชิต จินดาดี
142526060500513นางสาวเบญจสิริ จันทะชัย
143526060500281นายนิกร จันทะวงษ์
144526060501370นางสาวเจนจิรา เคลื่อนไธสง
145526060501230นางสาวเมศิณี บุญญาติ
146526060500604นายเจษฏา ศรีชัยวงศ์
147526060500356นางสาวกนกวรรณ บูรณาพา
148526060500794นางสาววรรณพร บ่ออินทร์
149526060500802นางสาวกรรณิการ์ เอมเปรม
150526060501248นางสาวอาภาพร แสนเตจ๊ะ
151526060501164นางสาวน้ำทิพย์ ทุกขนิโรธ
152526060500273นางสาวสุธิลักษณ์ ประดิษฐบุญ
153526060500729นางสาวมยุรา นาเวียง
154526060500562นายอานนท์ มาบุตรรักษ์
155526060501396นางสาวรัศมี จำปาทอง
156516060500621นายกิตติพงศ์ มหารักษ์
157526060501057นางสาวพิกุล โพธิเศษ
158526060500059นางสาวจุฑาภรณ์ สวยทอง
159526060500539นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีดวงใจ
160526060500083นางสาวนิลวรรณ ศรีเกตุ
16150606050651นางสาวสุนิตรา สุวรรณโชติ